Üdvözöljük a FOX SPORT TEAM Kerékpáros és Szabadidős Sport Egyesület weboldalán!

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési szabályzat

Tartalom

 

 1. Adatkezelő adatai
 2. Adatvédelemmel kapcsolatos hazai és nemzetközi jogszabályok
 3. Fogalmak és Definíciók
 4. Szabályzat célja és hatálya
 5. Fox Sport Team Sport Egyesület által végzett adatkezelések
  a. Egyesületi tagokkal kapcsolatban végzett adatkezelés
  b. Egyesület programjaival és rendezvényeivel végzett adatkezelés
  c. Egyesület sport edzéseivel végzett adatkezelés
 6. Kezelt adattartalmak
  a. Álltalános adat és elektronikus levelezés adattartalmai
  b. Weboldal és az azon kezelt adatok tartalmai
  c. Egyesületi tagfelvétel adatlap adatainak kezelése
 7. Adatkezelési felelős
 8. Adatbiztonság és az adatok tárolásának rendje
 9. Adatvédelmi incidensek kezelése
 10. Kezelt adatok kiszolgáltatása rendvédelmi és nyomozati célból
 11. Jogorvoslat
 12. Záró rendelkezés

 

 

A FOX SPORT TEAM Kerékpáros és Szabadidős Sport Egyesület (a továbbiakban: FOX SPORT TEAM) Elnöksége a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint a GDPR által nem szabályozott körben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek alapján a jelen szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) állapítja meg az FOX SPORT TEAM -el kapcsolatba kerülő természetes személyek személyes adatainak fokozott védelme, illetve ezen személyes adatok jogszerű, tisztességes és átlátható kezelése, valamint felhasználása módjának szabályait.

 

 1. Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: FOX SPORT TEAM Kerékpáros és Szabadidős Sport Egyesület

Adatkezelő székhelye: 2534 Tát, Bécsi út. 55.

Adatkezelő nyilvántartási száma: 13-02-0007839

Adatkezelő adószáma: 19249045-1-11

Adatkezelő telefonszáma: 06-70-771-1980

Adatkezelő elektronikus elérhetősége: info@foxsportteam.hu

 

 2. Adatvédelemmel kapcsolatos hazai és nemzetközi jogszabályok

Az adatok kezelésének során az Adatkezelő az alábbi jogszabályokat veszi figyelembe és veti azoknak alá magát.

 • az 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 • az 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény;
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). Továbbiakban GDPR (General Data Protection Regulation).

 

 3. Fogalmak és Definíciók

 

A jelen Szabályzat alkalmazásában:

 

 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált, vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet (pl. gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, lekérdezés, felhasználás, továbbítás, törlés), amelyet az FOX SPORT TEAM tevékenysége keretében végez;
 • Adatkezelő: a GDPR 4. cikk 7. pontjában meghatározott körben a FOX SPORT TEAM;
 • Adatvédelmi incidens: a GDPR 4. cikk 12. pontjában meghatározott körülmény;
 • Hatóság: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;
 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ, amelynek eredményeként a természetes személy közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, így név, személyazonosításra alkalmas igazolvány adatai, helyadatok alapján egyedileg beazonosítható;
 • Vendég: a FOX SPORT TEAM-mel kerékpár-, futás sporttal kapcsolatos tevékenysége keretében jogviszonyba kerülő természetes személy (sportoló, sportszakember, edzéseken, eseményen és rendezvényen részt vevő személy);
 • Egyesületi Tag: FOX SPORT TEAM Kerékpáros és Szabadidős Sport Egyesület tagjai közé felvett, regisztrált személy;

 

 

4. Szabályzat célja és hatálya

 

A jelen Szabályzat célja, hogy a FOX SPORT TEAM valamennyi tisztségviselője, illetve tagja tevékenysége során megtartsa az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket. Az FOX SPORT TEAM tisztségviselői, tagjai, valamint az FOX SPORT TEAM -mel kapcsolatba kerülő természetes személy, vendég(ek) (rendezvény és edzések alkalmával) és egyéb természetes személyek személyes adatainak kezelése alkalmával kötelesek a GDPR, az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartása.

A FOX SPORT TEAM a személyes adatok kezelése során köteles betartani az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokban meghatározott alábbi elveket (GDPR 5. cikk (1) bekezdés):

 • jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság;
 • célhoz kötöttség;
 • adattakarékosság;
 • pontosság;
 • korlátozott tárolhatóság;
 • integritás és bizalmas jelleg;
 • elszámoltathatóság.

A FOX SPORT TEAM a beépített és alapértelmezett adatvédelem kívánalmának meg-felelően valamennyi adatkezelési tevékenysége során az adatvédelem elveit, illetve az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi követelményeket betartva jár el az elszámoltathatóság és a személyes adatok jogosultjai jogainak és szabadságainak védelme érdekében.

 

 

 5. Fox Sport Team Sport Egyesület által végzett adatkezelések
     

       a. Egyesületi tagokkal kapcsolatban végzett adatkezelés

       b. Egyesület programjaival és rendezvényeivel végzett adatkezelés:

Az Egyesület által szervezett programokon, rendezvényeken történő részvétel, az Egyesület kitelepülései harmadik fél által szervezett programokon, rendezvényeken kizárólag a rendezvényekkel kapcsolatos regisztrációhoz rögzíthet és használhatja a személyes adatokat. Minden esetben önkéntesen megadott adatokat gyűjthet. Az adatok rögzítéséhez minden esetben regisztrációs lapot készít a FOX SPORT TEAM, melyet a rendezvény lebonyolításáig őriz. A rendezvény és vagy esemény végeztével visszavonhatatlanául törli rendszeréből és papír alapú nyilvántartásából.

Regisztrációhoz felhasznált adattípusok:

 • az adat szolgáltatójának neve,
 • az adat szolgáltatójának e-mail címe
 • az adat szolgáltatójának telefonszáma
 • az adat szolgáltatójának lakcíme (kizárólag az Egyesület aktív tagjainak esetében);
 • az adat szolgáltatójáról nyilvános helyen, az Egyesület által szervezett rendezvényen készült fénykép- és videófelvételek, amennyiben az adat szolgáltatója nem jelezte, hogy nem járul hozzá képmásának fénykép- és videófelvételen történő rögzítéséhez.

 

      c. Egyesület sport edzéseivel végzett adatkezelés

 

 

 6. Kezelt adattartalmak

     

      a. Elektronikus levelezés és adattartalmai

      b. Weboldal és az azon kezelt adatok tartalmai

A FOX SPORT TEAM weboldalán lévő tartalmak az Egyesület tulajdonát képezik! A www.foxsportteam.hu weboldalon található média tartalmak videók, képek, hanganyagok és cikkek szerzői jogait kizárólagosan a FOX SPORT TEAM Kerékpáros és Szabadidős Sport Egyesület birtokolja. A weboldalon lévő tartalmak engedély nélküli másolása, terjesztése, átalakítása, valamint a weboldal strukturális elemeinek és kialakításának másolása szerzői jogokat sért. A FOX SPORT TEAM a publikált anyagaival kapcsolatosan minden további jogát fenntartja és szükség esetén bírósági úton is érvényesíti

A FOX SPORT TEAM weboldalán a forgalom mérésére és anonimizált forgalmi statisztikák előállítására szolgáló analitikai szolgáltatás működik. A szolgáltatás az adat szolgáltatójának (látogató, felhasználó) tudtával és beleegyezésével úgynevezett “sütiket” (“cookie”) helyez el az adatok szolgáltatójának (látogató, felhasználó) számítógépén. Az Egyesület weboldala nem helyez el sütit a látogató, felhasználó számítógépén mindaddig, amíg az engedélyt nem ad rá a weboldal alján megjelenő “Elfogadom a sütit” gombra kattintva.

A látogatás során kezelt adatkör:

 Egyesületünk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:
• az látogató által használt IP cím,
• a böngésző típusa,
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
• látogatás időpontja,
• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.
• kattintás.

Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához használhatjuk.

Folyamatosan ellenőrizzük, frissítjük a honlapon megjelenő tartalmakat, és törekszünk arra, hogy azon mind technikailag, mind a tények szempontjából pontos, helytálló, aktuális információ legyen, erre azonban nem áll módunkban garanciát vállalni. Erre tekintettel kizárjuk a felelősséget a honlapon megjelenő információk, tanácsok, hiperhivatkozások, valamint azon információk tekintetében, amelyeket a honlapot kiszolgáló szervereken kívül más szerverek tartalmaznak. Kizárjuk továbbá a felelősséget a honlapon megjelenített információk, illetve a honlapon található hiperhivatkozások által megjelenített információk bármilyen felhasználása által okozott károk tekintetében is.

 

       c. Egyesületi tagfelvétel adatlap adatainak kezelése

 

 7. Adatkezelési felelős

 

A FOX SPORT TEAM valamennyi olyan tisztségviselője, illetve a FOX SPORT TEAM -mel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy, aki személyes adatokra vonatkozó adatkezelést folytat (pl. adminisztráció, könyvelés) köteles a jelen Szabályzat, valamint az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megtartására.

A FOX SPORT TEAM adatkezelési rendelkezések megtartásáért felelős és felhatalmazott személy (a továbbiakban: Adatkezelési felelős) köteles a jelen Szabályzatban, valamint a jogszabályokban meghatározott adatkezelési rendelkezések FOX SPORT TEAM tisztségviselői, illetve a FOX SPORT TEAM -mel foglalkoztatásra irányuló egyéb személyek által történő megtartását biztosítani és ellenőrizni.

 

A FOX SPORT TEAM Adatkezelési felelőse: az elnök.

 

A FOX SPORT TEAM Adatkezelési felelősét az FOX SPORT TEAM elnöksége jelöli ki az FOX SPORT TEAM tisztségviselői a FOX SPORT TEAM alapító tagok közül; a FOX SPORT TEAM Adatkezelési felelőse jogviszonyának időtartama a tisztségviselői jogviszony időtartamához igazodik.

 

Az Adatkezelési felelős jogviszonya megszűnik, ha:

 • a tisztségviselői, tagi jogviszonya megszűnik;
 • a tisztségről vagy tagi jogáról lemond;
 • meghal;
 • a FOX SPORT TEAM elnöksége a tisztségéből visszahívja (lemondtatja);
 • a FOX SPORT TEAM elnöksége a tisztségétől (súlyos kötelezettségszegés okán) megfosztja.

Az Adatkezelési felelős kijelölése alkalmával a FOX SPORT TEAM köteles nyilatkozat tenni arra vonatkozóan, hogy a GDPR és egyéb adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően nem köteles adatvédelmi tisztviselőt kijelölni.

A FOX SPORT TEAM e nyilatkozatát az Adatkezelési felelős kijelöléséről szóló dokumentum részeként kell megtenni, és egyértelművé kell benne tenni, hogy a kijelölt Adatkezelési felelős jogállásában nem tekintendő a GDPR 37-39. cikkeiben meghatározott adatvédelmi tisztviselőnek.

Az Adatkezelési felelős e tisztségét e tisztségre vonatkozó kijelölés elfogadásával, vagy amennyiben ez későbbi, akkor a kijelölésben meghatározott határnaptól kezdődően tölti be. Az Adatkezelési felelős a kijelölés elfogadásával egyidejűleg titoktartást köteles vállalni a tisztsége ellátásával kapcsolatosan tudomására jutott személyes adatok vonatkozásában.

Az Adatkezelési felelős feladatkörei:

 • az Adatkezelési felelős köteles rendszeresen ellenőrzéseket végezni arra vonatkozóan, hogy a jelen Szabályzat rendelkezéseit az FOX SPORT TEAM mindennapi működése és kerékpáros- , futás sporttal kapcsolatos tevékenysége során az arra kötelezettek megtartják-e
 • az Adatkezelési felelős köteles megvizsgálni a FOX SPORT TEAM -hez címzett – a személyes adatok jogosultjai részéről érkezett – kérelmeket, és a nyilvánvalóan nem alaptalan és jogosult személy által előterjesztett kérelmek esetén köteles megtenni a szükséges intézkedéseket.
 • az Adatkezelési felelős köteles kapcsolatot tartani és együttműködni a Ha-tósággal, illetve – szükséges esetén – egyéb tagállami adatvédelmi hatósággal;
 • az Adatkezelési felelős adatvédelmi incidens lehetőségének felmerülése esetén köteles azt kivizsgálni és megalapozott lehetőség esetén az incidens által jelentett kockázatokat megakadályozni vagy mérsékelni, illetve a biztonság sérülését helyreállítani;
 • az Adatkezelési felelős köteles az olyan adatvédelmi incidens esetén, amely természetes személy jogaira és szabadságaira kockázatot jelent, bejelentést tenni a Hatóságnak, vagy – szükség esetén – egyéb tagállami adatvédelmi hatóságnak; magas kockázat esetén köteles azt bejelenteni a Hatóságnak, vagy – szükség esetén – egyéb tagállami adatvédelmi hatóságnak, illetve arról tájékoztatni a személyes adat jogosultját;
 • az Adatkezelési felelős jogosult a FOX SPORT TEAM elnöksége irányába javaslattal élni a FOX SPORT TEAM adatkezelési gyakorlatának módosítása vonatkozásában;
 • az Adatkezelési felelős jogosult a jelen Szabályzattal összefüggő mindenkori jogszabályi módosítások átvezetésére és a jelen Szabályzat változással egységes szerkezetbe foglalt hatályosított változatának összeállítására és közzétételére.

 

 

 8. Adatbiztonság és az adatok tárolásának rendje

 

Az FOX SPORT TEAM az adatkezelést úgy hajtja végre, hogy a GDPR, valamint egyéb adatvédelmi jogszabályok megtartása mellett tiszteletben tartsa a személyes adat jogosultjának családi és magánélethez való alapvető jogát, egyéb jogait és szabadságait.

A személyes adatok tárolására vonatkozó jelen Szabályzatban meghatározott rendelkezések egyaránt vonatkoznak a papír alapon, illetve elektronikus formában tárolt olyan személyes adatra, amelyek nyilvántartási rendszerét részét képezik, illetve amelyeket az FOX SPORT TEAM részben vagy egészben automatizált módon kezel. Az FOX SPORT TEAM személyes adatok elektronikus tárolására az FOX SPORT TEAM tulajdonában álló Eszközöket használ; a papír alapú nyilvántartásokat a FOX SPORT TEAM tulajdonában vagy használatában álló olyan ingatlanokban vezeti, amelyeket az FOX SPORT TEAM székhelyként használ.

A FOX SPORT TEAM által adatkezelés érdekében gyűjtött és tárolt személyes adatok kizárólag a jelen Szabályzatban, illetve jogszabályban meghatározott célból, megfelelő jogcímmel kezelhetők. A FOX SPORT TEAM által gyűjtött és tárolt személyes adatot olyan módon kell a FOX SPORT TEAM -nek megőrizni az adatkezelés idején, hogy illetéktelen személy azokhoz ne tudjon hozzáférni.

 

A FOX SPORT TEAM köteles biztosítani, hogy a gyűjtött és tárolt személyes adatot:

 

 • illetéktelen harmadik személy ne ismerje meg, ne férjen hozzá;
 • nem vesse alá jogosulatlan adatkezelésnek;
 • illetéktelen személy nem változtatassa meg, továbbítsa, hozza nyilvánosságra, törölje;
 • jogosulatlanul ne módosítsák, illetve véletlenül vagy jogosulatlanul ne semmisítsék meg, töröljék, tegyék hozzáférhetetlenné;
 • elvesztéstől, sérüléstől megóvja.

 

A FOX SPORT TEAM az adatkezelési, valamint ezzel kapcsolatos szervezési tevékenysége során figyelembe veszi a tudomány és technológia mindenkori állását és fejlődését. Törekszik arra, hogy az adatbiztonság fenntartása érdekében a lehető legbiztonságosabb, illetve a kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot garantáló technológiát alkalmazza a természetes személyek jogainak és szabadságainak védelme érdekében. A FOX SPORT TEAM adatkezelési tevékenységéről nyilvántartást köteles vezetni (Adatkezelési Nyilvántartás) a jelen Szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott minta felhasználásával és a GDPR 30. cikkében meghatározott rendelkezések tiszteletben tartásával.

A FOX SPORT TEAM az Adatkezelési Nyilvántartást elektronikus formában köteles elkészíteni és papír alapon köteles tárolni olyan helyen, ahol illetéktelen személy ahhoz nem férhet hozzá.

 

 

 9. Adatvédelmi incidensek kezelése

 

Adatvédelmi incidens – a GDPR 4. cikk 12. pontjával összhangban – a biztonság olyan sérülése, amely lehet:

 • a bizalmasság sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adat jogosulatlan közlése vagy az ahhoz való jogosulatlan hozzáférés;
 • a hozzáférés sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adat véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése;
 • az integritás sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adat megváltoztatása.

Amennyiben az FOX SPORT TEAM tisztségviselője, tagja, hogy a FOX SPORT TEAM által gyűjtött, tárolt személyes adatok vonatkozásában fennállhat a biztonság sérülésének a lehetősége, haladéktalanul köteles az Adatkezelési felelőst erről tájékoztatni, jelenteni. Biztonság sérülése minden olyan körülmény, amelynek eredményeként a FOX SPORT TEAM adatkezelő rendszerében, nyilvántartásaiban sérülés következik be az adatbiztonsági rendelkezésekkel ellentétes módon.

 A biztonság sérülése nem jelenti feltétlenül adatvédelmi incidens bekövetkeztének a tényét is. Az Adatkezelési felelős a tájékoztatás megtételét követően haladéktalanul köteles megvizsgálni és értékelni a helyzetet. A vizsgálatnak ki kell terjedni a biztonság sérülésének lehetőségeként jelzett körülmény valamennyi elemére, illetve az incidenssel érintett valamennyi nyilvántartás, így személyes adatok helyzetének vizsgálatára.

Az Adatkezelési felelős a megtett intézkedéseiről jelentést köteles készíteni az FOX SPORT TEAM vezetőség tagjai részére.

Az adatvédelmi incidens révén a természetes személy jogaira és szabadságaira vonatkozó kockázat akkor magas, ha azzal a személyes adat jogosultját fizikai, anyagi és nem anyagi értelemben kár érheti.

Adatvédelmi incidens esetén Adatkezelési felelős a következőkről köteles tájékoztatni a személyes adat jogosultjait:

 • az adatvédelmi incidens ténye, jellege;
 • az Adatkezelési felelős neve és elérhetőségei;
 • az adatvédelmi incidens lehetséges következményei;
 • az adatvédelmi incidens eredményeként elállt magas kockázat mérséklésére és az incidens előtti állapot helyreállítására az FOX SPORT TEAM, mint adatkezelő által igénybe vett eszközök.

Az Adatkezelési felelős a személyes adatok jogosultjainak szóló tájékoztatást akkor mellőzheti, ha:

 • az adatvédelmi incidens a személyes adatok jogosultjainak jogaira és szabadságaira magas kockázatot nem jelent, mert például a jogosulatlan harmadik személlyel közölt személyes adathoz e személy hozzáférni (titkosítás okán) nem tud, és az adatkezelő birtokában van az érintett személyes adatokról másolat;
 • az adatvédelmi incidens lehetőségéről való tudomásszerzést követően haladéktalanul megtett intézkedések eredményeként a magas kockázat lehetősége fel sem került;
 • az adatvédelmi incidens eredményeként előállt kockázat egyéb okból nem tekinthető magasnak.

Az Adatkezelő személynek kötelessége, az adatvédelmi incidensek bekövetkeztével jog- és szabályszerűen jogszabályi kötelezettségét szemelőt tartva eljárni.

 

 10. Kezelt adatok kiszolgáltatása rendvédelmi és nyomozati célból

A hatályos hazai és nemzetközi törvényeknek megfelelően az Adatkezelő köteles átadni az általa gyűjtött, tárolt vagy kezelt adatokat a megfelelő engedéllyel vagy felhatalmazással rendelkező rendvédelmi és nyomozati szerveknek. Az Adatkezelő ilyen esetekben mindenkor a hatályos hazai és nemzetközi törvényeknek megfelelően fog eljárni.

 

11. Jogorvoslat

Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, hogy az FOX SPORT TEAM megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Adatai:

 • Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1055Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Postacím: 1363Budapest, Pf.:9.
 • Telefonszám: +36(1)391-1400
 • Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Weboldal: http://naih.hu

 

12. Záró rendelkezés

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy működésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban meghatározott elvárásoknak, valamint a hatályos hazai és nemzetközi rendelkezéseknek. A jelen Szabályzat elfogadása napjától hatályos. A Szabályzatot a hatályba lépését követően keletkező, illetve olyan már fennálló jogviszonyokra kell alkalmazni, amelyekben adatkezelés 2020. február 21. napját követően történik.

 

Szabályzat kelte és hatálya: Tát, 2020. február 21.

Szabályzat frissítve: Tát, 2023. február. 26.

 

 

                                                                                  s.k.
                                                                            Hajdu Bálint
                                                                                elnök

                                                                          Fox Sport Team
                                                           Kerékpáros és Szabadidős Egyesület